Selectie

Afdrukken

Selectie Dames 3

Selectie VIOD / Friese boys vr3:

Lysbet Algra                Teatske Hansma             Sanne Lammers      Baukje-Hendrika Weistra
Sanne Annema           Tjimkje Hansma              Coby Pilot                 Marieke Wielstra
Tineke Bijleveld           Baukje Hoekstra             Debbie Postma
Durkje de Boer            Tamira ten Hoeve           Jet Posthuma
Sjoukje Boltjes             Attie Hoekstra                 Tabita Reitsma
Line Cuperus               Mirjam Jacobsen            Sachi Singh
Yvonne Damstra          Gwenda Krol                  Corina Soepboer
Janneke Dijkstra          Jacqueline Jongsma      Klaske Veldstra
Hilde Dantuma             Anne Kazemier              Anna-Wil de Vries
Agnes Feddema           Jenny Kooistra               Annemiek vd Wal
 
Foto volgt 
 
Trainers:                  Leiders: 
Roelof vd Veen         Jacqueline Jongsma
Hielke de Graaf        Hielke de Graaf
Doede Wiersma
 
Trainingstijden:
Maandag VIOD:          19:00 uur - 20:00 uur Doede Wiersma
Maandag FrieseBoys: 19:00 uur - 20:00 uur Hielke de Graaf
 
Woensdag VIOD/Frieseboys 19:00 uur - 20:00 uur Roelof vd Veen

SponsorKliks, sponsor v.v. VIOD gratis!

WEBSHOP

wedstrijdbalsponsors